ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตร

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมดิจิทัล Non-Degree Data Analytics Batch5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ม.สยามอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ Upskill ผู้คนร่วมกับ ม.สยาม จัดหลักสูตรระยะสั้นผสมผสานในรูปแบบ Online + Onsite เนื้อหามีส่วนผสมของ Marketing 50% Technology 50% ยิงยาวต่อเนื่อง ทุกวันเสาร์ ตลอด 15 สัปดาห์ สัปดาห์นี้ต้อนรับผู้เข้าอบรมด้วยเนื้อหาเบา ๆ – Data in ChatGPT – Fundamental Supervised Learning – Workshop Predictive Model – Workshop Process Mining ขอบคุณ Guess ทุกท่านที่เข้าร่วม และ ขอบคุณ ม.สยาม ที่สร้างสรรค์โครงการดี ๆ

สัปดาห์ที่ 8 หลักสูตร Non Degree

สัปดาห์ที่ 8 หลักสูตร Non Degree “การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล” เรามาทำ Workshop นอกสถานที่ เพิ่มทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดเป็นระบบเพื่อนำไปในการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ Aj.Art Kraiwin Wattanarat และทีมงาน ที่จัดกิจกรรมได้สนุกและได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

mou

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับ คุณบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษา วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคลากรทุกฝ่าย พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมเพื่อไปทำงานในยุค VUCA World

มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดี

มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพัสรัฐ อาจหาญศิริวงศพ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ptt kargo takip