Java Python AI

SQL Data Analysis

Network Cloud

Process Mining

คำอธิบายหลักสูตร

หลักสูตรฯ จัดกิจกรรมและการเรียนการสอน  เพื่อผลิตบัณฑิต ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญทางด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analysts)  โปรแกรมระบบ (System Programmers)  โปรแกรมประยุกต์ (Application Developers) พัฒนาโปรแกรมประยุกต์ด้านสื่อประสม (Multimedia Developers) ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Administrators) วิทยาการข้อมูล (Data Scientist) และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องวิทยาการคอมพิวเตอร์  มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจและทักษะเชิงเทคนิคที่สำคัญในการค้นหาข้อมูล เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจและปรับปรุงประสิทธิภาพทางธุรกิจ สามารถนำความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้ในวิชาการและวิชาชีพสาขาอื่นๆ  มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  สนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ  ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน  มีคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ สาขาคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2552  ทั้ง 5 ด้าน

          บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี  ได้งานทำหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจำภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่สำเร็จการศึกษาเมื่อเทียบกับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้นๆ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

กลุ่มอาชีพเป้าหมายเมื่อจบการศึกษา

  • นักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Software Developer) เช่น แอปพลิเคชันบนมือถือ เว็บแอปพลิเคชัน เกม โปรแกรมระบบต่างๆ
  • วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ (System Analysis and Design)
  • ออกแบบและใช้โมเดลวิเคราะห์ข้อมูล (Data Scientist)
  • นักออกแบบ UI/UX (UI/UX Designer)
  • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล (Database Administrator)

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับผู้เข้าอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงาน ในอุตสาหกรรมดิจิทัล Non-Degree Data Analytics Batch5 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ19 ม.สยามอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมแห่งการเรียนรู้ Upskill ผู้คนร่วมกับ ม.สยาม จัดหลักสูตรระยะสั้นผสมผสานในรูปแบบ Online + Onsite เนื้อหามีส่วนผสมของ Marketing 50% Technology 50% ยิงยาวต่อเนื่อง ทุกวันเสาร์ ตลอด 15 สัปดาห์ สัปดาห์นี้ต้อนรับผู้เข้าอบรมด้วยเนื้อหาเบา ๆ – Data in ChatGPT – Fundamental Supervised Learning – Workshop Predictive Model – Workshop Process Mining ขอบคุณ Guess ทุกท่านที่เข้าร่วม และ

สัปดาห์ที่ 8 หลักสูตร Non Degree “การวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการทำงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล” เรามาทำ Workshop นอกสถานที่ เพิ่มทักษะกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อให้ได้มุมมองใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดเป็นระบบเพื่อนำไปในการทำงาน โดยผู้เชี่ยวชาญ Aj.Art Kraiwin Wattanarat และทีมงาน ที่จัดกิจกรรมได้สนุกและได้ความรู้ที่นำไปใช้ได้จริง

เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับ คุณบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษา วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคลากรทุกฝ่าย พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมเพื่อไปทำงานในยุค VUCA World

มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพัสรัฐ อาจหาญศิริวงศพ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ptt kargo takip

หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ฯ "การวิเคราะห์ข้อมูลในอุตสาหกรรมยุคดิจิทัล"
กลุ่มเป้าหมาย (จำนวน 40 คน)
  1. ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับ ปวช.
  2. ผู้เรียนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวส.
  3. ผู้ที่ทำงานแล้วและต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะ
  4. ผู้ที่ทำงานแล้วแต่ต้องการเพิ่มพูนสมรรถนะที่แตกต่างไปจากเดิม
  5. ผู้สูงอายุหรือผู้ที่เกษียณแล้วต้องการจะประกอบอาชีพอื่นที่แตกต่างจากเดิม
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 26 เมษายน 2564 ลงทะเบียนออนไลน์ คลิก

จากใจศิษย์เก่า

อ่านเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจ และประสบการณ์ประทับใจในการเรียนในรั้วคณะวิทยาศาสตร์

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ของบรรดาศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันหลากหลายสาขาวิชาชีพ

ตลอดระยะเวลาที่ได้ใช้ชีวิตในคณะภาควิชา เป็นช่วงเวลาก่อนจะเริ่มออกไปทำงานจริง ที่ทำให้เราต้องปรับตัว ส่วนตัวชอบที่ได้ทั้งความรู้ และการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกับเพื่อนๆ ทำให้เรามีความกล้าที่จะแสดงออกทางความคิดในที่ทำงาน ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ง่าย สุดท้ายอยากให้น้องๆตั้งใจเรียนในสายวิชาที่ตัวเองเลือกแล้วอย่าลืมที่จะเรียนรู้การปรับตัวเพราะในการทำงานจริงในจุดนึงเราจะไม่สามารถทำงานด้วยตัวคนเดียวได้

โยธิน โรจนวชัร

จากวันที่ได้เริ่มเข้ามาเรียนที่คณะนี้ทำให้ได้เจอเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ มากมาย และอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเป็นอย่างดี และหาข้อมูลใหม่ๆมาสอนและแนะนำพวกเราเสมอทั้งในด้านวิชาการและหลักการใช้ชีวิตนอกรั้วมหาลัย ขอบคุณอาจารย์ เพื่อน พี่ และน้อง ที่คอยช่วยเหลือตลอดการเรียนจนจบ รักและเคารพอาจารย์ทุกท่านครับ

นครินทร์ โสมแก้ว

การเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จากคนที่ไม่กล้าหรือกลัวที่ลองศึกษา เมื่อเรียนจบไปแล้ว สามารถนำไปทำงานได้จริง องค์กรหรือบริษัทต่างๆต้องการด้านนี้มาก และมีโอกาสการเติมโตในสายอาชีพได้สูงมากสิ่งที่้เราได้นอกจากการงานหรือทักษะวิชาชีพแล้ว ยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตก็ทำให้เราลำดับความคิดได้ง่ายขึ้น ขอแค่เพียงเราเปิดใจ และอดทนศึกษา”

ศุภโชค พงษ์จืตปรี

สิ่งที่ได้จากที่นี่ (คณะ) มีมากกว่าทฤษฎีและเนื้อหาหลักสูตรที่ทันสมัย แต่ยังมีอาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญและเต็มที่ในการสอน ที่คอยช่วยตั้งแต่ปูพื้นฐานให้แน่น และเพิ่มเติมความรู้ ทักษะใหม่ๆที่เป็นที่ต้องการขององค์กรต่างๆอยู่เสมอ นอกจากนี้ยังให้โปรแกรมที่ให้โอกาสในการฝึกงานในบริษัทด้านพัฒนาซอฟต์แวร์ซึ่งช่วยในการเตรียมตัวทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ประทิน สนนิกร

Latest updates news (2024-05-18 21:45):

a1c level Gkt estimated average blood sugar level | NrI optimal blood sugar level for ketosis | blood sugar part 3 jeffree star BA2 | after fasting blood sugar MLs level is 136 | EMK does weight lifting increase blood sugar | how to measure your blood 9k5 sugar level | do high gi foods cause blood sugar XYK fluncutations | gestational diabetes postpartum blood C2i sugar | cinnamon dvf to lower blood sugar how much | normal blood sugar level 165 for dialysis patients | how to regulate Yz9 your blood sugar naturally | how to make your blood sugar go up 1pF without eating | best ytw snacks to control blood sugar | aspirin and low p5T blood sugar | what 0Qd brings your blood sugar up | does beer lower or raise your BSk blood sugar | lower blood sugar over EfB time | Kfc baby blood sugar dropping | tips for testing 9pl blood sugar | random blood sugar by glucometer Wfh | signs that you have low 0gi blood sugar | normal blood sugar levels brW for gestational diabetes test | 72 mg dl qkv blood sugar level | cvs TAr boston blood sugar check | blood sugar reading of 28 PyK | how does high xKE blood sugar cause erectile dysfunction | how to treat blood Qab sugar in a dog home remedies | elevated liver enzymes 3YK and high blood sugar | how CJg to control blood sugar levels without medicine in hindi | high blood Mwy sugar right after eating | does pumpkin bBl seed affect blood sugar | effects of XCK stess on blood sugar | rhcp blood sugar 7iy sex magik download | time blood sugar should be 7Og lowest after insulin | how Lgu do you prepare for a blood sugar test | fasting hours for fasting blood nQj sugar | Ubc high blood sugar during early pregnancy | can supplements affect dlW blood sugar levels | diet to lower high blood vKt sugar | 73B how low is too low for a blood sugar | 293 VXQ random blood sugar | what is too low for Ayn fasting blood sugar on keto | diabetes normal blood sugar levels india 8J1 | can high 7Nx blood sugar raise blood pressure | can prozac lower blood i2o sugar | a1c equivalent rTb blood sugar levels | do beta blockers cause increase in blood 06p sugar | blood sugar GgM causes and treatment | why does wine affect my i3i blood sugar | blood sugar high on extended fast YzU