เมื่อวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา โดย ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดี มหาวิทยาลัยสยาม ได้ลงนามทำความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กับ คุณบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณธนกร หวังพิพัฒน์วงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และ คุณเกษแก้ว อิทธิกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์อีสท์ เฟมไลน์ ดีดีบี จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันส่งเสริม สนับสนุนทางด้านการศึกษา วิชาการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของบุคลากรทุกฝ่าย พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และมีความพร้อมเพื่อไปทำงานในยุค VUCA World

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *