มหาวิทยาลัยสยาม ขอแสดงความยินดีกับ นายพัสรัฐ อาจหาญศิริวงศพ ที่ได้รับรางวัลประเภทต่างๆ จากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2565 ptt kargo takip

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *