แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์

PREREQUISITE: ไม่มี

ลิมิตและความต่อเนื่อง การหาอนุพันธ์  อนุพันธ์อันดับสูง  กฎลูกโซ่  การประยุกต์อนุพันธ์ การหาปริพันธ์ เทคนิคการหาปริพันธ์ การประยุกต์ปริพันธ์จำกัดเขต

คณิตศาสตร์ดิสครีต

PREREQUISITE: ไม่มี

เซต  ความสัมพันธ์  ฟังก์ชัน  การพิสูจน์แบบต่างๆ  ตรรกศาสตร์ สมการเวียนบังเกิดและฟังก์ชันก่อกำเนิด  โครงสร้างด้านพีชคณิต ได้แก่ กลุ่ม  วิธีการจัดหมู่  การจำแนก และการเลือก ทฤษฎีกราฟ  ต้นไม้

วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข

PREREQUISITE: ไม่มี

ค่าคลาดเคลื่อนจากการคำนวณ การประมาณฟังก์ชั่นโดยใช้อนุกรมเทย์เลอร์ รากของสมการ การแก้ระบบเชิงเส้น การประมาณค่าในช่วง การประมาณค่าโดยใช้วิธีกำลังสองน้อยที่สุด การหาปริพันธ์และการหาอนุพันธ์ การหาคำตอบของสมการและระบบสมการเชิงอนุพันธ์แบบสามัญ และการแก้ปัญหาค่าเฉพาะ

สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์

PREREQUISITE: ไม่มี

สถิติเชิงพรรณนา ทฤษฎีความน่าจะเป็นเบื้องต้น ตัวแปรสุ่ม การแจกแจงแบบทวินาม การแจกแจงแบบปัวซอง การแจงแจงแบบปกติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานสำหรับหนึ่งและสองประชากร การวิเคราะห์ความแปรปรวน  การวิเคราะห์สหสัมพันธ์และการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย

คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

เรียนรู้เนื้อหาทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานต่อการเรียนรู้สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ ความรู้พื้นฐานด้านพีชคณิต การแก้สมการและอสมการ ระบบสมการเชิงเส้นและเมตริกซ์ ระบบเลขฐาน ฟังก์ชัน สถิติพื้นฐาน

หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

ศึกษาหลักการพื้นฐานทางด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และขั้นตอนวิธีการแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์หรืออัลกอริทึม (Algorithm) ด้วยเทคนิคผังงานโปรแกรม (Flowchart) และรหัสเทียม (Pseudo code) รวมถึงกระบวนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐาน สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์

ศึกษาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์  ตัวแปร ชนิดของตัวแปร การประกาศตัวแปร การกำหนดค่าให้ตัวแปร  ตัวดำเนินการ  หน่วยรับข้อมูลเข้า-ออก  การใช้ประโยคควบคุมและการคำนวณทางตรรกะ การแปลงค่าระหว่างตัวแปร  การใช้งานอาเรย์ 1 มิติ และอาเรย์ 2 มิติ การสร้างและเรียกใช้งานเมธอด รวมถึงการสร้างแฟ้มการบันทึกข้อมูลลงแฟ้มข้อมูลและการอ่านข้อมูลจากแฟ้มข้อมูล

การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

PREREQUISITE: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาหลักการพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษาคอมพิวเตอร์เชิงวัตถุ การเอ็นแคปซูเลชัน การสืบทอดคุณลักษณะจากคลาสแม่สู่คลาสลูก โพลีมอฟิสซึม การสร้างคลาสประเภทต่างๆ การกำหนดระดับการเข้าถึงคลาสและออบเจ็กต์ การสร้างคอนสตรัคเตอร์ โอเวอร์โหลดดิ้งเมธอด และโอเวอร์ไรด์เมธอด รวมถึงเธรด

สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

แนะนำระบบคอมพิวเตอร์ อาทิ หน่วยความจำ หน่วยประมวลผล หน่วยรับ-แสดงผล และความสัมพันธ์ขององค์ประกอบดังกล่าว องค์ประกอบของหน่วยประมวลผล เช่น หน่วยควบคุม รีจิสเตอร์ หน่วยคำนวณทางคณิตศาสตร์ และตรรกะ สถาปัตยกรรม อาทิ การออกแบบชุดคำสั่งและชนิดข้อมูล องค์ประกอบหลัก เช่น การทำไปป์ไลน์ การจัดองค์ประกอบคอมพิวเตอร์แบบขนาน การใช้หน่วยประมวลผลหลายชุด รวมทั้งยกตัวอย่างองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ในแบบที่แตกต่างกันที่สอดคล้องกับแนวความคิดและทฤษฎี

โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม

PREREQUISITE: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

โครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ  การประมวลผลข้อมูลสตริงก์  อะเรย์ เรคคอร์ด และ พอยน์เตอร์ ลิงค์ลิสก์ สแตก คิว การเรียกซ้ำ ต้นไม้ กราฟ และการเรียงลำดับ การค้นหาข้อมูล การวิเคราะห์ความต้องการเวลา การวิเคราะห์ความซับซ้อนของอัลกอริทึม เทคนิคการออกแบบอัลกอริทึม อัลกอริทึมเกี่ยวกับการค้นหาและการเรียงลำดับ

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

PREREQUISITE: ไม่มี

แนะนำแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์และออกแบบระบบ เครื่องมือและเทคนิคที่นักวิเคราะห์ระบบใช้ตลอดจนวงจรการพัฒนาระบบ การศึกษาความเป็นไปได้ทั้งด้านเทคนิค ด้านเศรษฐศาสตร์ ด้านปฎิบัติการ และด้านเวลา การวางแผนงาน เทคนิคการรวบรวมข้อเท็จจริง วิเคราะห์ระบบโดยใช้แผนภาพ UML (Unified Model Language) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบและส่วนติดต่อกับผู้ใช้   การนำไปใช้  เลือกเครื่องมือในการพัฒนาระบบอย่างเหมาะสม รวมถึงภาษาคอมพิวเตอร์ และเทคนิคการทดสอบทำให้เกิดผลรวมถึงกลยุทธ์ในการติดตั้งระบบ และระยะสุดท้าย การบำรุงรักษาเพื่อให้ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา รวมถึงวิธีการประเมินระบบ

การจัดการฐานข้อมูล

PREREQUISITE: ไม่มี

เรียนรู้สถาปัตยกรรมของระบบฐานข้อมูล ข้อดี-ข้อจำกัดของระบบฐานข้อมูล ระบบจัดการฐานข้อมูล (DBMS)  แบบจำลองฐานข้อมูล การออกแบบเชิงความคิดด้วย Entity Relationship Diagram การแปลงจาก E-R Diagram เป็นรีเลชั่น ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS) การนอมัลไลเซชั่น และภาษาจัดการฐานข้อมูล (SQL) รวมถึงการควบคุมสภาวะการทำงานพร้อมกัน และการกู้ระบบฐานข้อมูล

วิศวกรรมซอฟต์แวร์

PREREQUISITE: ไม่มี

การบริหารโครงการเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์และเทคนิค ระเบียบวิธีในการออกแบบซอฟต์แวร์และทำโปรแกรมแบบโครงสร้าง และการตรวจสอบความสมเหตุสมผลของซอฟต์แวร์ เทคนิคของการทำให้เกิดผลและบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ ความมั่นคงและภาวะส่วนตัว การนำกลับมาใช้ใหม่และความสามารถที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างระบบ

ระบบปฏิบัติการ

PREREQUISITE: สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบคอมพิวเตอร์

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการ องค์ประกอบของระบบปฏิบัติการ การจัดการโปรเซส การแก้ปัญหาการติดตาย การจัดการหน่วยความจํา การจัดการตัวประมวลผล การจัดการอุปกรณ์รับและแสดงผล การจัดการ หน่วยเก็บข้อมูล เครือข่ายและระบบกระจายเบ้ืองต้น ระบบรักษาความปลอดภัยเบื้องต้น ระบบปฏิบัติการ แบบเวลาจริงและกรณีศึกษา:ระบบปฏิบัติการที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

การสื่อสารข้อมูลบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

PREREQUISITE: ไม่มี

หลักการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเนื้อหาของวิชารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและให้บริการผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งมีบริการ 3 ประเภทหลักคือ Platform-as-a-service, Infrastructure-as-a-service, and software-as-a-service นอกจากนี้จะมีการแนะนำให้ นักศึกษาเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมของระบบคลาวด์ หลักการของเวอร์ชัวไลส์เซชั่นและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสภาวะแวดล้อมแบบเสมือน

การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชัน

PREREQUISITE: การสื่อสารบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

ศึกษาหลักการออกแบบพัฒนาและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหายังรวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันแบบกลุ่มเมฆโดยใช้เทคโนโลยีแมพรีดิวส์ นักศึกษาจะสร้างโปรแกรมแบบขนานและทดสอบการ ประมวลผลโปรแกรมบนระบบคลาวด์ และเรียนรู้การสร้างคลาวด์ผ่านแบบฝึกหัด

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

PREREQUISITE: ไม่มี

หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบจุดพิกัด กระบวนการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดการจับภาพการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงแมป การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร

PREREQUISITE: การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล

หลักการของการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆเนื้อหาของวิชารวมถึงเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารและให้บริการผ่านระบบคลาวด์ ซึ่งมีบริการ 3 ประเภทหลักคือ Platform-as-a-service, Infrastructure-as-a-service, and software-as-a-service นอกจากนี้จะมีการแนะนำให้ นักศึกษาเข้าใจถึงสถาปัตยกรรมของระบบคลาวด์ หลักการของเวอร์ชัวไลส์เซชั่นและเทคนิคที่ใช้ในการสร้างสภาวะแวดล้อมแบบเสมือน

การพัฒนาคลาวด์แอปพลิเคชัน

PREREQUISITE: การสื่อสารบนเทคโนโลยีกลุ่มเมฆ

ศึกษาหลักการออกแบบพัฒนาและติดตั้งแอปพลิเคชันบนระบบคลาวด์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆที่มีให้บริการอยู่ในปัจจุบัน เนื้อหายังรวมถึงการสร้างแอปพลิเคชันแบบกลุ่มเมฆโดยใช้เทคโนโลยีแมพรีดิวส์ นักศึกษาจะสร้างโปรแกรมแบบขนานและทดสอบการ ประมวลผลโปรแกรมบนระบบคลาวด์ และเรียนรู้การสร้างคลาวด์ผ่านแบบฝึกหัด

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

PREREQUISITE: ไม่มี

หลักการของระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ ระบบฐานข้อมูลเชิงพื้นที่สำหรับสารสนเทศภูมิศาสตร์ ระบบจุดพิกัด กระบวนการออกแบบด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการจัดการจับภาพการวิเคราะห์ และแสดงผลข้อมูลเชิงแมป การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์

ปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องจักร

PREREQUISITE: การทำเหมืองข้อมูลและคลังข้อมูล

ขอบเขตและที่มาของปัญญาประดิษฐ์ ศึกษาการสร้างพฤติกรรมที่แสดงความฉลาดของมนุษย์ด้วยคอมพิวเตอร์ การทำให้คอมพิวเตอร์สามารถเรียนรู้ วางแผน และ แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเอง ด้วยการใช้เหตุผล การวางแผน การเข้าใจถึงภาษาธรรมชาติ การมองเห็นของคอมพิวเตอร์ การโปรแกรมด้วยตัวเอง การเรียนรู้ของเครื่องจักร การหารูปแบบจากสถิติ การเรียนรู้แบบมีการควบคุม การเรียนรู้แบบไม่มีการควบคุม วิธีที่เหมาะสมในการที่จะทำให้เครื่องจักรเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังมีกรณีศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อที่จะได้เข้าใจถึงความเข้าใจในตัวอักษร การมองเห็นของคอมพิวเตอร์

ความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

บริการของการรักษาความปลอดภัย ขั้นตอนการเข้ารหัสและถอดรหัสข้อมูล (Encryption and Decryption) ทั้งแบบสมมาตรและอสมมาตร มาตรฐานทางด้านระบบรักษาความปลอดภัย อัลกอริทึมในการเข้ารหัสข้อมูลและถอดรหัสข้อมูล การรักษาความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ อีเมล เว็บ และการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพ รวมถึงการวางแผนและนโยบายทางด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์

ระบบมัลติมีเดีย

PREREQUISITE: ไม่มี

ระบบมัลติมีเดีย ระบบเสียง เทคนิคต่างๆในการทําคอมพิวเตอร์แอนิเมชั่น การทํางานของมิดิ (MIDI) อิมเมจโพรเซสซิ่ง การทําหน้ากาก การตัดสัญญาณรบกวนในภาพ การหาขอบของภาพ การจดจําภาพ การบีบอัดภาพ ดิจิตัลวิดีโอ การบีบอัดวิดีโอ ภาพรวม ของการทําสตอรี่บอร์ด การวางตําแหน่งฉาก ตลอดจนการ สร้างแสงและเสียงประกอบ

การวิจัยดำเนินการ

PREREQUISITE: คณิตศาสตร์ดิสครีต

การเขียนโปรแกรมเชิงเส้น โปรแกรมจำนวนเต็ม ปัญหาคู่กัน ปัญหาการขนส่ง ปัญหาการจัดงานระบบสินค้าคงคลัง ทฤษฎีแถวคอย

การศึกษาเฉพาะกรณีพิเศษ

PREREQUISITE: ไม่มี

เรื่องที่น่าสนใจในปัจจุบัน พัฒนาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับวิทยาการทางด้านคอมพิวเตอร์

การประมวลผลภาษาธรรมชาติ

PREREQUISITE: ไม่มี

ความรู้โดยรวมเกี่ยวกับการประมวลผลภาษาธรรมชาติ โดยเน้นส่วนของขั้นตอนวิธีและรูปแบบจำลอง หัวข้อต่างๆ ได้แก่ สารสนเทศทางภาษาศาสตร์ วากยสัมพันธ์ อรรถศาสตร์ และสัมพันธสารวิเคราะห์ แนะนำเทคนิคการเรียนรู้เครื่องจักร และ เทคนิคเชิงปริมาณร่วมสมัย มาใช้ในการประมวลผลภาษาธรรมชาติ หลักการนำการประมวลผลภาษาธรรมชาติมาประยุกต์ กับงานด้าน การประมวลผลภาษาพูด การทำเหมืองเอกสาร และ ระบบสนทนา

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับปฏิสัมพัทธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์ ความสามารถของประสาทสัมผัสของมนุษย์ ระบบติดต่อกับผู้ใช้แบบต่างๆ การพัฒนาระบบโต้ตอบ รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ คําสั่งแบบพิมพ์ เมนู เสียง ท่าทาง และเทคนิค การเลือกเครื่องมือสําหรับผู้ใช้และงานต่างๆ มุมมองทางด้านความสัมพันธ์ระหว่างคนและคอมพิวเตอร์ ด้านการ ออกแบบหน้าจอ การจัดการความขัดข้องของมนุษย์กับระบบ โมเดลการปฏิสัมพันธ์ทางด้านกราฟิกส์ เสียง และประสาทสัมผัสออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์สําหรับระบบสารสนเทศแบบมัลติมีเดีย รวมถึงเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ และการนําไปใช้งาน

ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว

PREREQUISITE: ไม่มี

วิธีการสร้างภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว กรรมวิธีการสร้าง ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการ ซึ่งรวมถึง การทำสตอรี่บอร์ด การทำโมเดลลิ่ง และการสร้างเท็กซ์เจอร์ให้กับวัตถุต่างๆ หลักการพัฒนาภาพสามมิติ และภาพเคลื่อนไหว

การออกแบบและพัฒนาเกมส์คอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกมส์คอมพิวเตอร์ จิตวิทยาของการออกแบบเกมส์ กระบวนการในการพัฒนาเกมส์ประเภทต่างๆ ทั้งที่เล่นคนเดียวและเล่นผ่านระบบอินเทอร์เน็ตการประเมินผลและการสร้างเอกสารประกอบเกมส์

วิทยาการข้อมูล

PREREQUISITE: การจัดการฐานข้อมูล,การทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิทยาการข้อมูลและศึกษาความรู้พื้นฐานและทักษะการปฏิบัติเกี่ยวกับการสกัดข้อมูล การนำเสนอ การจัดเก็บ การค้นคืน การจัดการ การวิเคราะห์ และการสร้างภาพ นอกจากนี้ยังศึกษาผลกระทบทางธุรกิจจากการวิเคราะห์ทางธุรกิจและข้อมูลขนาดใหญ่ โดยบูรณาการทักษะทางด้านเทคนิคและสถิติ

การพัฒนาแอปพลิเคชั่นบนสถาปัตยกรรมเชิงบริการ

PREREQUISITE: การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ศึกษาสถาปัตยกรรมเชิงบริการ เว็บเซอร์วิส และกระบวนการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลข้ามแพลทฟอร์มผ่านระบบเครือข่ายส่วนตัวและระบบเครือข่ายสาธารณะแบบอัตโนมัติ การสื่อสารระหว่างระบบกับระบบโดยไม่ต้องอาศัยมนุษย์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันในการเขียนโปรแกรมฝั่งผู้ขอใช้บริการ (Client Side Programming) และฝั่งผู้ให้บริการ (Server Side Programming)

การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเทอร์เน็ตทุกสรรพสิ่ง

PREREQUISITE: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ

ศึกษาเทคโนโลยี IoT (Internet of Things และระบบไร้สาย เครื่องมือและเทคนิคของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับอินเทอร์เน็ตของทุกสรรพสิ่ง ที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่และอุปกรณ์ไร้สาย และโทรศัพท์เคลื่อนที่ เทคนิคการเขียนโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบที่มีหน่วยประมวลผลและหน่วยความจำจำกัด ใช้ข้อมูลแบบประสานเวลาบนฐานข้อมูลที่รองรับระบบการสื่อสารแบบเคลื่อนที่ และการเขียนโปรแกรมเพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลภายนอกผ่านเว็บเซอร์วิส

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

PREREQUISITE: ไม่มี

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารที่นำมาใช้กับระบบสารสนเทศ องค์การและการจัดการ การบริหารทรัพย์สินระบบสารสนเทศ บทบาทของระบบสารสนเทศในองค์การ การศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบการบริหารงานในองค์กร และการวางแผนการใช้ทรัพยากร เพื่อให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรและการพัฒนาระบบสารสนเทศ กฎหมายคอมพิวเตอร์และความปลอดภัยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงงานคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ,การวิเคราะห์และออกแบบระบบ,การจัดการฐานข้อมูล

นักศึกษาจะพัฒนาโครงงานขึ้นมา 1 โครงงาน โดยให้นักศึกษาประยุกต์ใช้ความรู้ที่เรียนมาเพื่อออกแบบและพัฒนาโปรแกรมหรือระบบงานที่ใช้งานได้จริง นักศึกษาจะต้องวิเคราะห์ปัญหา กำหนดวิธีการแก้ปัญหาและออกแบบระบบโดยใช้หลักการต่างๆ ในวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบฐานข้อมูล และอื่นๆ นักศึกษาจะเป็นคนเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาซึ่งจะเป็นผู้แนะนำให้คำปรึกษานักศึกษาไปตลอดการพัฒนาโครงงาน นักศึกษาจะต้องจัดทำรายงานและนำเสนอโครงงานซึ่งเป็นการสอบปากเปล่าเกี่ยวกับโครงงานของนักศึกษา

การจำลอง

PREREQUISITE: วิธีการคำนวณเชิงตัวเลข,สถิติสำหรับนักวิทยาศาสตร์

บทนำการจำลอง การนำการจำลองไปใช้ในด้านต่างๆ การผลิตตัวเลขสุ่ม การผลิตตัวแปรสุ่ม การออกแบบวิธีจำลอง การวิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า การวิเคราะห์ผลลัพธ์ การตรวจสอบความถูกต้อง และความเที่ยงตรงของตัวแบบจำลอง

การสืบค้นสารสนเทศ

PREREQUISITE: การจัดการฐานข้อมูล,การทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

หลักการของระบบค้นคืนสารสนเทศเบื้องต้น วิเคราะห์ข้อความแบบอัตโนมัติ การวิเคราะห์คำศัพท์และสตอปลิสต์ ขั้นตอนวิธีสตีมมิ่ง การจัดทำอรรถาภิธาน กลยุทธ์การค้นหา การดำเนินการแบบบูล การหาเลขที่อยู่แบบแฮช ขั้นตอนวิธีการจัดหมวดหมู่ โครงสร้างแฟ้มข้อมูล แฟ้มผกผัน แฟ้มลายเซ็น การประเมินผล การจัดลำดับ วิธีการนำโมเดลในการจัดเก็บข้อมูลมาใช้ให้เหมาะสมกับข้อมูล การแยกประเภทข้อมูล

การทำคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล

PREREQUISITE: การจัดการฐานข้อมูล

แนวคิดเกี่ยวกับคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เทคนิคการออกแบบ และ พัฒนาระบบคลังข้อมูลและเหมืองข้อมูล เครื่องมือและเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการและการจัดดำเนินการในระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ การประยุกต์ใช้เหมืองข้อมูลในเชิงธุรกิจและกรณีศึกษา

จรรยาบรรณทางวิชาชีพของนักวิทยาการคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

บริบททางสังคมของระบบคอมพิวเตอร์ จริยธรรมทางคอมพิวเตอร์  วิธีการในการวิเคราะห์ ความ รับผิดชอบและจรรยาบรรณทางด้านวิชาชีพ การดําเนินการทางด้านความปลอดภัย ความเสี่ยง ทรัพย์สินทาง ปัญญาการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์กรณีศึกษา

การสัมมนาคอมพิวเตอร์

PREREQUISITE: ไม่มี

ศึกษาทฤษฎีและปัญหา นำเสนอ สัมมนาเรื่องต่างๆทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ นักศึกษาต้องทำรายงานส่ง และนำเสนอผลงานให้เสร็จสิ้นภายใน 1 ภาคการศึกษา

หลักการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อธุรกิจ Startup

PREREQUISITE: ไม่มี

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความรู้พื้นฐานด้านการจัดการทางธุรกิจ ซึ่งได้แก่ การจัดการด้านการ  บัญชีและการเงิน การจัดการด้านการตลาด การจัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน หลักการทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยี เช่น ลักษณะรูปแบบของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี วงจรชีวิตของธุรกิจเชิงเทคโนโลยี การก่อตั้งธุรกิจและการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ใหม่ การจัดหาแหล่งเงินทุน

การตลาดออนไลน์และสื่อทางสังคม

PREREQUISITE: ไม่มี

วิชานี้มีจุดมุ่งหมายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานด้านการบริการการจัดการทางการตลาด  และการตลาดดิจิทัล  โดยมีปรัชญาและแนวความคิดทางด้านการตลาด การวางแผนการตลาดและการกำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อการเติบโตของธุรกิจ การวิเคราะห์โอกาสทางการตลาด การวิเคราะห์และประเมินความน่าสนใจของตลาด การกำหนดโปรแกรมการตลาด การควบคุมการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการตลาดกับการบริหารเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัลและการตลาดออนไลน์ การตลาดกลไกสืบค้น เปย์เปอร์คลิก การตลาดโดยการอาศัยการแสดงผล อีเมล สื่อสังคม อุปกรณ์เคลื่อนที่ การวิเคราะห์ การวางแผน และกลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล

Latest updates news (2024-05-18 20:55):

does cbd Wwi gummies help to stop smoking | vYA keoni cbd gummies on amazon | lucent 3xc valley cbd gummies charles stanley | 25mg cbd 9Ys gummies benefits | sunday scary cbd gummies 1rs | cbd sleep gummies vitafusion wpT | just live CQo cbd gummies review | cbd gummies para disfuncion OST erectil | blood thinners and cbd gummies 82M | how much is hazel hills cbd z0L gummies | vida cbd sour hyt patch gummies | cJn cbd gummies worldwide shipping | 0qK cbd gummies for anxiety paypal purchase | cbd gummies 2i6 near 11518 | JBa keanu reeves smilz cbd gummies | cbd gummies in colorado QJ1 springs | leafly review cbd gummies pzc | pfizer tdY cbd gummies to stop smoking | how long will 3 RKk cbd gummies stay in system | what are cbd oil YuM gummies good for | gummies official cbd review | what JIO is green ape cbd gummies | cbd gummies 3BL legal in indiana | cbd azR gummy bears with turmic | top rated cbd gummies at y8D has stations | what is the difference idz between cbd oil and gummies | plus cbd reserve gummies Xev | cbd gummies for sleep hOh with no thc | cbd RMF gummies take to kick in | serenity cbd W8U gummies for diabetes | cbd smoking online shop gummies | Qnc cbd gummies near beckly wv | cbd daily gummies cbd vape | cbd and dvn thc gummies for sale | equilibria cbd gummies anxiety | huuman cbd ByK gummy bears | how long do cbd 7qp oil gummies last | empe mg8 cbd gummy bears | cbd gummies safe to drive VNL | are cbd gummies legal yjk in maryland | peter jones cbd gummies kzb | every Nxd day optimal cbd gummies | cbd gummies Kw8 amount of thc | cbd gummies for H8n anxiety reddit | are cbd gummies stronger e8P than oil | XJM delta 8 gummies vs cbd gummies | cbd gummies 100 thc 7tc free | cbd 6LO gummy bears 5 mg | uMp do cbd gummies relax muscles | pioneer grs woman cbd gummies reviews