มหาวิทยาลัยสยาม เป็นสถาบันการศึกษาเอกชน เปิดทำการสอนขึ้นในปี พ.ศ. 2508 และได้สถาปนาอย่างเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.​2526 โดยอาจารย์ ดร.ณรงค์ มงคลวนิช ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 ได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยเทคนิคสยาม” และเปลี่ยนชื่อเป็น “มหาวิทยาลัยสยาม” ในลำดับต่อมา สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นนายกสภามหาวิทยาลัย และ ดร.พรชัย มงคลวนิช เป็นอธิการบดี

        ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตามวาระทุกๆ 5 ปี คือ ในปีการศึกษา 2545 ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน โดยภาควิชามีเป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนอง ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่จะออกไปทำงานด้านโปรแกรมระบบ (System Programming) ได้ดี ทั้งยังมุ่งเน่นผลิตบัณฑิตให้เป็น นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) นักโปรแกรมระบบ (System Programmers ) และนักโปรแกรมประยุกต์ (Application Programmers) และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจานี้เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการตอบสนองนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของมหาวิทยาลัยสยามตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม.

Latest updates news (2024-05-18 22:44):

what can help me last Dgb longer in bed | how to make a boy N2u have sex with you | iTr does medical insurance cover viagra | free male enhancement herbs 1zf with free shipping | sildenafil viagra genuine buy | mom MdT relieves viagra accident full video | erections s55 on demand review | Svx minoxidil erectile dysfunction cure | truck stop male enhancement pills lBV | big sale viagra ár | red ant cbd oil pill | viagra bioequivalente official | where can ThR i get viagra from near me | lDz what is the best test booster | VYf does being shredded cause erectile dysfunction | fSj ine bark extract dosage for ed | why guys jMg don t last long in bed | what is iya trimix for erectile dysfunction | cialis not covered by insurance TDN | mizex natural male enhancement KSK | where can you buy male enhancement pills over the pt7 counter | vitalit free trial ys | flax 3ky seeds and erectile dysfunction | do erectile dysfunction ajH creams work | does urologist treat Ewy erectile dysfunction | pseudoephedrine hydrochloride erectile dysfunction KXf | blood pressure u9L pills libido | does medication affect erectile 5Js dysfunction | does anticoagulant cause erectile dysfunction OGA | name for generic Lcw viagra | walgreens horny goat fVQ weed | most effective urchase viagara | beetroot cbd oil viagra | viagra most effective nhs prescription | good morning male enhancement BOl | male Op4 enhancement pills warning | best male test T12 booster | omegranate juice for ed 0dY | ump his cock big sale | ine nuts benefits and side PCb effects | loss of sex drive 3Jn causes | viagra genuine dealer | ed pills online india FId | poppers and erectile LXU dysfunction | erectile dysfunction treatments urology of 5se virginia | genuine viagra gnc | gas station workers arrested for selling OMP illegal male enhancement pills | ayurvedic treatment of thyroid rX5 in hindi | target anxiety gnc supplements | online sale weak viagra