ปริวรรต องค์ศุลี

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เอก บำรุงศรี

อาจารย์

เสาวนีย์ ศรีรักษา

เจ้าหน้าที่