กิจกรรมนักศึกษา

Sep. 17, 2019
Admin

Network Games ครั้งที่ 22

มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบังได้จัดการแข่งขัน Network Games ครั้งที่ 22 ซึ่งมีมหาลัยคณะวิทยาศาสตร์เข่าร่วมการแข่งขันเป็นจำนวนมาก.

Apr. 26, 2018
Admin

"การประกวดโครงงาน นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1" จัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาเทคโนโลยี สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

นักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งผลงานเข้าประกวด โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ในกลุ่ม Mobile Application โครงงานที่เข้าร่วมประกวด ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ จัดทำโดย นายบุญฤทธิ์ รั้งสำราญ และนายวรยศ คำลือ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จรรยา แหยมเจริญ

Jun. 6, 2018
Admin

คณะอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์เข้าร่วมนำเสนอผลงานในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ "ASTC

ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมในกลุ่ม IT และรางวัลชมเชยในกลุ่ม IT ผลงานที่เข้าร่วมนำเสนอประกอบด้วย
1.ระบบค้นหาร้านอาหารด้วยการวิเคราะห์ส่วนบุคคล ได้รับรางวัลผลงานยอดเยี่ยม จัดทำโดย นายบุญฤทธิ์ รั้วสำราญ และนายวรยศ คำลือ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.จรรยา แหยมเจริญ
2.การพัฒนาเว็บอแปพลิเชันห้องเรียนออนไลน์ ได้รับรางวัลชมเชย จัดทำโดย นายเฉลิมวุธ อาจารย์ที่ปรึกษา อ.ธนาภรณ์ รอดชีวิต