ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดตั้งและดำเนินการเรียนการสอน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2536 โดยมีการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนตามวาระทุกๆ 5 ปี คือ ในปีการศึกษา 2545 ซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐานจากทบวงมหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และ รับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา ซึ่งในปัจจุบัน ผลิตบัณฑิตออกสู่ตลาดแรงงาน โดยภาควิชามีเป้าหมาย ในการผลิตบัณฑิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ เพื่อสนอง ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ในประเทศทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่จะออกไปทำงานด้านโปรแกรมระบบ (System Programming) ได้ดี ทั้งยังมุ่งเน่นผลิตบัณฑิตให้เป็น นักวิเคราะห์ระบบ (System Analysts) นักโปรแกรมระบบ (System Programmers ) และนักโปรแกรมประยุกต์ (Application Programmers) และสาขาอาชีพอื่นที่เกี่ยวข้อง นอกจานี้เพื่อทำการวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านนี้ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ทั้งวงการธุรกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นการตอบสนองนโยบายที่สำคัญและเร่งด่วนของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศและเพื่อเป็นการพัฒนามาตรฐานทางด้านวิชาการ และวิชาชีพของมหาวิทยาลัยสยามตามนโยบายของมหาวิทยาลัยสยาม.