แบบประเมินผลการสอนออนไลน์ (Online-Faculty Evaluation by Student)

         ใช้เพื่อประเมินการสอนในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาจะต้องทำแบบประเมินนี้ให้ครบทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบัน
         ให้นักศึกษาป้อนรหัสประจำตัวนักศึกษา และเลขที่บัตรประชาชน โดยเลขที่บัตรประชาชนให้ป้อนเฉพาะตัวเลข ไม่ตอ้งใส่ - หรือช่องว่าง และคลิกปุ่ม Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ คลิ๊กที่นี่ เพื่อศึกษาวิธีการใช้งาน

         Each student need to complete evaluation for each course currently enrolled. Please Log-in by put the Student ID and Passport Number (No space), then click Log in button.

 

รหัสประจำตัว :
(Student ID)
 
เลขที่บัตรประชาชน :
(Passport Number)


Siam University
38 Petkasem Road; Phasicharoen; Bangkae Bangkok 10160; Thailand