ขั้นตอนการใช้งานระบบประเมินการสอนออนไลน์

 1. เปิดโปรแกรม Web Browser และพิมพ์ URL http://cs.siam.edu:84/e_assess ที่ Address Bar
 2. จะปรากฎหน้าจอสำหรับป้อนรหัสผ่าน ให้พิมพ์รหัสประจำตัวนักศึกษาและเลขที่บัตรประชาชนลงไปในช่องว่างตามลำดับ (เลขที่บัตรประชาชนให้พิมพ์ตัวเลขจำนวน 13 หลัก โดยไม่ต้องมีช่องว่างหรือเครื่องหมาย - คั่นกลาง) ดังตัวอย่าง และคลิกปุ่ม เข้าระบบ
 3. ถ้ารหัสผ่านถูกต้องจะปรากฎหน้าจอแสดงรายวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคการศึกษาปัจจุบันดังตัวอย่าง

 4. คลิกที่รายวิชาที่ต้องการทำการประเมิน
 5. เมื่อคลิกรายวิชาแล้วจะเข้าสู่การทำแบบประเมินออนไลน์ โดยคำถามจะมีทั้งหมด 3 ส่วน
  ส่วนที่ 1 คุณลักษณะโดยทั่วไปของอาจารย์ผู้สอน
  ส่วนที่ 2 ด้านสอนรายวิชา
  ส่วนที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของผู้เรียน
 6. นักศึกษาจะต้องตอบทุกคำถาม มิเช่นนั้นจะไม่สามารถส่งแบบประเมินได้ และจะต้องตอบให้ตรงกับความเป็นจริง
 7. ในการตอบคำถามให้คลิกที่วงกลมที่ตรงกับความคิดเห็นของนักศึกษามากที่สุด
 8. เมื่อตอบคำถามครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Send เพื่อทำการส่งคำตอบ ถ้านักศึกษาตอบคำถามครบทุกข้อ ระบบจะกลับมายังหน้าจอแสดงรายวิชาที่ลงทะเบียน เพื่อให้ทำในวิชาต่อไป แต่ถ้านักศึกษาตอบไม่คำถามไม่ครบ ระบบจะย้อนกลับไปยังหน้าจอคำถามเพื่อให้นักศึกษาได้ตอบคำถามในข้อที่ยังไม่ได้ทำให้ครบถ้วน
 9. เมื่อต้องการออกจากระบบการประเมินการสอนออนไลน์ จะต้อง Log Out ออกจากระบบ โดยคลิกปุ่ม Log Out

นักศึกษาจะต้องทำการประเมินการสอนให้ครบทุกวิชา ไม่เช่นนั้นผลการเรียนในรายวิชาที่นักศึกษาไม่ได้ทำหรือไม่ได้ส่งจะไม่แจ้งให้นักศึกษาทราบ


Siam University
38 Petkasem Road; Phasicharoen; Bangkae Bangkok 10160; Thailand