ประเภท มคอ

ปีการศึกษา ภาคการเรียนที่
รหัสวิชา ชื่อวิชา ภาคการเรียน หน่วกิต ไฟล์
128-113 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ 1/2557 3
128-101 คณิตพื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2557 3
128-102 หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2557 3
128-221 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1/2557 3
128-224 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1/2557 3
128-225 เครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารข้อมูล 1/2557 3
128-226 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 1/2557 3
128-324 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2557 3
128-326 ออโตมาตา การคำนวณได้และภาษาฟอร์มอล 1/2557 3
128-338 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1/2557 3
128-340 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2557 3
128-342 การวิจัยดำเนินการ 1/2557 3
128-345 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมฯ 1/2557 3
128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต 1/2557 3
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ 1/2557 3
128-421 การสร้างคอมไพเลอร์ 1/2557 3
128-425 สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2557 1
128-426 สหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2557 1
128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1/2557 2
128-435 การสื่อสารในระบบไร้สายและรับบเคลื่อนที่ 1/2557 3
128-440 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 1/2557 3
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/2557 3
128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมพิวเตอร์ 2/2557 3
128-321 การเขียนโปรแกรมระบบ 2/2557 3
128-323 การจัดการฐานข้อมูล 2/2557 3
128-324 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 2/2557 3
128-326 ออโตมาตา การคำนวณได้และภาษาฟอร์มอล 2/2557 3
128-340 เทคโนโลยีสื่อประสม 2/2557 3
128-342 การวิจัยดำเนินการ 2/2557 3
128-343 การศึกษาเฉพาะกรณีพิเศษ 2/2557 3
128-347 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 2/2557 3
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ 2/2557 3
128-421 การสร้างคอมไพเลอร์ 2/2557 3
128-425 สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2557 1
128-426 สหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2557 5
128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2557 2
128-435 การสื่อสารในระบบไร้สายและระบบเคลื่อนที่ 2/2557 3
128-440 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 2/2557 3
128-444 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับระบบไร้สาย 2/2557 3
128-447 การสัมมนาคอมพิวเตอร์ 2/2557 1
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/2556 1
128-121 เทคนิคดิจิตอล 2/2556 3
128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมพิวเตอร์ 2/2556 3
128-223 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2/2556 3
128-323 การจัดการฐานข้อมูล 2/2556 3
128-325 ระบบปฎิบัติการ 2/2556 3
128-326 ออโตมาตา การคำนวณได้ และภาษาฟอร์มอล 2/2556 3
128-342 การวิจัยดำเนินการ 2/2556 3
128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 2/2556 3
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ 2/2556 3
128-421 การสร้างคอมไพเลอร์ 2/2556 3
128-425 สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2556 1
128-426 สหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2/2556 5
128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ 2/2556 2
128-440 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 2/2556 3
128-444 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับระบบไร้สาย 2/2556 3
128-446 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 2/2556 3
128-102 หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักวิทยาศาสตร์ 1/2556 3
128-181 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2556 3
128-221 โครงสร้างข้อมูลอัลกอรืทึม 1/2556 3
128-222 การสื่อสารข้อมูล 1/2556 3
128-224 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1/2556 3
128-226 การวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงวัตถุ 1/2556 3
128-326 ออโตมาตา การคำนวณได้ และภาษาฟอร์มอล 1/2556 3
128-330 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 1/2556 3
128-338 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1/2556 3
128-340 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 1/2556 3
128-345 ปฎิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 1/2556 3
128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต 1/2556 3
128-421 การสร้างคอมไพเลอร์ 1/2556 3
128-431 การจำลอง 1/2556 3
128-347 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 1/2556 3
128-444 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับระบบไร้สาย 1/2556 3
128-446 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 1/2556 3
128-111 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 3/2556 3
128-321 การเขียนโปรแกรมระบบ 3/2556 3
128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเตอร์เน็ต 3/2556 3
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ 3/2556 3
128-425 สัมนาสหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3/2556 1
128-426 สหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3/2556 5
128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ 3/2556 2
128-440 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 3/2556 3
128-444 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับระบบไร้สาย 3/2556 3
128-446 กฎหมายและจรรยาบรรณทางวิชาชีพคอมพิวเตอร์ 3/2556 3
128-427 โครงงานคอมพิวเตอร์ 1/2556 2
128-102 หลักการเขียนโปรแกรมพื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2556 3
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2/2556 3
128-111 วิทยาการคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 1/2555 3
128-113 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2/2555 3
128-112 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1 1/2555 3
128-121 เทคนิคดิจิตอล 1/2555 3
128-181 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1/2555 3
128-221 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม 1/2555 3
128-222 การสื่อสารข้อมูล 1/2555 3
128-224 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 1/2555 3
128-324 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ 1/2555 3
128-332 ระบบผู้เชี่ยวชาญ 1/2555 3
128-338 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 1/2555 3
128-339 การพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงวัตถุ 1/2555 3
128-340 เทคโนโลยีสื่อประสม 1/2555 3
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ 1/2555 3
128-421 การสร้างคอมไพเลอร์ 1/2555 3
128-431 การจำลอง 1/2555 3
128-444 การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับระบบไร้สาย 1/2555 3
128-211 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบทางคอมพิวเตอร์ 2/2555 3
128-223 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 2/2555 3
128-321 การเขียนโปรแกรมระบบ 2/2555 3
128-323 การจัดการฐานข้อมูล 2/2555 3
128-325 ระบบปฎิบัติการ 2/2555 3
128-326 ออโตมาตา การคำนวณได้ และภาษาฟอร์มอล 2/2555 3
128-342 การวิจัยดำเนินการ 2/2555 3
128-345 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับคอมพิวเตอร์ 2/2555 3
128-347 ภาพสามมิติและภาพเคลื่อนไหว 2/2555 3
128-421 การสร้างคอมไพเลอร์ 2/2555 3
128-422 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2/2555 3
128-440 การบริหารโครงการซอฟต์แวร์ 2/2555 3
128-321 การเขียนโปรแกรมระบบ 3/2555 3
128-346 การเขียนโปรแกรมบนอินเทอร์เน็ต 3/2555 3
128-350 การบริหารจัดการระบบเว็บ 3/2555 3
128-425 สัมมนาสหกิจศึกษาสำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3/2555 1
128-330 ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 3/2555 3