หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


นาย ปริวรรต องค์ศุลี
System, Syracuse University, NY, USA+ Microsoft Certified System Engineer, Certified Trainer

คณาจารย์

นางสาว จรรยา แหยมเจริญ
MBA. (Management Information System)

นางสาว วีนา โชติช่วง
M.S.Ind.E.d(Computer and Information Technology)

นางสาว ธนาภรณ์ รอดชีวิต
MBA.

นาย เอก บำรุงศรี
M.S.Ind.E.d(Computer and Information Technology)