รางวัลการออกแบบโปสเตอร์ วันไหว้ครู

รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3